Sessió 9 dia 25/04


screen
ssh
dselect
aptitude
Configuració d'un mòdem 56k
Configuració de la targeta de xarxa

screen

És un gestor de pantalla amb emulació de terminal.
És un gestor de finestres a pantalla completa que multiplexa un terminal físic entre processos (típicament shells interactius). Quan es crida a screen, crea una finestra simple amb un shell en ella (o el comandament especificat) i llavors surt del seu estat de tal manera que puguis fer servir el programa.L'usuari pot crear noves finestres (a pantalla completa) amb altres programes en ella (inclosos més shells), tancar finestres existents, veure una llista de finestres, iniciar o tancar una sessió, copiar i enganxar text entre finestres, etc. En totes les finestres els programes funcionen completament independents uns d'uns altres. Els programes continuen funcionant encara que la seva finestra no sigui visible en aquest moment i fins i tot quan la sessió completa de screen és separada des del terminal. Quan un programa acaba, screen (per defecte) mata la finestra que la contenia. Si aquesta finestra estava en primer plànol, mostrarà la finestra prèvia, si no queda cap, screen surt.ssh

És un programa que ens permet iniciar una sessió en una màquina remota o executar comandaments en una màquina remota. Proveeix comunicacions segures mitjançant encriptació entre dues màquines de no confiança sobre una xarxa insegura.
ssh connecta i inicia sessió en la màquina especificada (amb nom d'usuari opcional). L'usuari ha d'indicar la seva identitat a la màquina remota usant el mètode que depèn de la versió del protocol usat. Si s'especifica un comandandament, aquest serà executat en la màquina remota en lloc d'un inici de sessió.

Exemple:
ssh 192.168.1.13

putty: és un programa que funciona en Windows que ens permet fer alguna cosa similar a ssh.

deselect

És la interfície del manipulador de paquets Debian per a consola.
dselect és la principal interfície per a la instal·lació, maneig i eliminació de paquets Debian GNU/Linux. En el menú principal de dselect, l'administrador del sistema pot:

dselect opera com interfície de dpkg, l'eina gestora de paquets de Debian de baix nivell. El seu avantatge és que posseeix una pantalla completa de selecció de paquets amb resolució òptima de dependències i conflictes. Quan s'executa amb permisos d'administrador, els paquets poden ser instal·lats, actualitzats o eliminats. Diversos mètodes d'accés poden ser configurats per saber les versions disponibles i instalables des dels repositorios de paquets corresponents. Depenent del mètode d'accés usat, aquests repositorios de paquets poden ser públics en servidors a través d'Internet, xarxes locals o bé en cdroms. El mètode d'accés recomanat és apt, proporcionat pel paquet apt.
Normalment dselect s'invoca sense paràmetres. Es presenta un menú interactiu, oferint a l'usuari una llista d'accions. Si es dóna una acció com argument, llavors serà executada immediatament. Hi ha moltes ordres disponibles per modificar el comportament de dselect o també per mostrar informació addicional sobre el programa.

L'eina dselect presenta diverses fallades:

aptitude

És un gestor de paquets, del sistema de paquets de Debian GNU/Linux, d'interfície d'alt nivell basada en text.
Permet a l'usuari veure la llista de paquets i realitzar tasques de gestió tals com instal·lar, actualitzar, i eliminar paquets. Les accions poden ser realitzades des de la interfície visual o des de la línia de comandaments.

Configuració d'un mòdem 56k.

pppconfig serveix per configurar connexions fil per randa a Internet.

pppconfig és un diàleg interactiu que ens ajuda a configurar la nostra connexió a Internet. Compte amb explicacions per a cada pas. Usa els arxius de configuració ppp estándard. Algunes característiques són:

pon: engega el log de connexions ppp, /etc/ppp/ppponboot, si existeix i és executable. La connexió ppp serà engegada usant la configuració de /etc/ppp/peers/provider llevat que se li passi l'argument isp-name (només serà necessari si tenim més d'una configuracions).

poff: apaga el log de connexions ppp.

Configuració de la targeta de xarxa

L'arxiu /etc/network/interfícies conté informació de la configuració dels dispositius de xarxa disponibles i de com activar-los.

ramon@portatil:$ cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfícies available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfícies(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# This is a list of hotpluggable network interfaces.
# They will be activated automatically by the hotplug subsystem.
mapping hotplug
    script grep
    map wlan0

# The primary network interface
iface wlan0 inet static
    address 192.168.1.10
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
    # wireless-* options are implemented by the wireless-tools package
    wireless-mode managed
    wireless-essid 3Com
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 192.168.1.1
    dns-search site
    wirelessessid 3Com

auto wlan0
ramon@portatil:$

Si volem que la configuració del dispositiu sigui estàtica farem les següents modificacions:

iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
broadcast 192.168.1.255
network 192.168.1.0

Si volem que la configuració del dispositiu sigui dinàmica, és a dir, que prengui la cofiguración del DHCP del nostre router, farem les següents modificacions:

iface eth0 inet dhcp

L'arxiu /etc/resolv.conf conté informació dels DNS.

ramon@portatil:$ cat /etc/resolv.conf
search site
nameserver 192.168.1.1
domain GRT
ramon@portatil:$

Si volguéssim tenir uns DNS assignats per nosaltres i no pel router hauríem d'editar l'arxiu /etc/resolv.conf i indicar els DNS que volem usar. Per exemple:

nameserver 195.235.113.3
nameserver 195.235.96.90

Després d'haver modificat les configuracions dels dispositius de xarxa hem de parar-los i encendre'ls. Per a això usarem les ordres:

ifdown: apaga una interfície de xarxa
ifup: engega una interfície de xarxa

Per obtenir una llista de tots els dispositius pci connectats a la màquina disposem de l'ordre lspci

ramon@portatil:$ lspci
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 82845 845 (Brookdale) Chipset Host Bridge (rev 04)
0000:00:01.0 PCI bridge: Intel Corp. 82845 845 (Brookdale) Chipset AGP Bridge (rev 04)
0000:00:1i.0 PCI bridge: Intel Corp. 82801 PCI Bridge (rev 05)
0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corp. 82801BA ISA Bridge (LPC) (rev 05)
0000:00:1f.1 IDE interface: Intel Corp. 82801BA IDE O100 (rev 05)
0000:00:1f.2 USB Controller: Intel Corp. 82801BA/BAM USB (Hub #1) (rev 05)
0000:00:1f.3 SMBus: Intel Corp. 82801BA/BAM SMBus (rev 05)
0000:00:1f.4 USB Controller: Intel Corp. 82801BA/BAM USB (Hub #2) (rev 05)
0000:00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corp. 82801BA/BAM AC'97 Audio (rev 05)
0000:00:1f.6 Mòdem: Intel Corp. Intel 537 [82801BA/BAM AC'97 Modem] (rev 05)
0000:01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon Mobility M6 LY
0000:02:00.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1420
0000:02:00.1 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1420
0000:02:08.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82801BA/BAM/CA/CAM Ethernet Controller (rev 03)
0000:03:00.0 Network controller: Texas Instruments ACX 111 54Mbps Wireless Interface
ramon@portatil:$

Amb l'opció -vvx obtindrem una informació detallada.


copyleft © 2014 ramon lopez
última actualització 16/09/14 17:23