Configuració d'un PDC Debian Squeeze amb clients Ubuntu Maverick

Configuració del servidor


 1. Instal·lem Debian 6.0 sense entorn gràfic

 2. nano /etc/apt/sources.list


# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.0 _Squeeze_ - Official i386 CD Binary-1 20110205-17:27]/ squeeze main

 1. nano /etc/network/interfaces


iface eth0 inet static

address 192.168.1.XXX

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

 1. ifdown eth0

 2. ifup eth0

 3. nano /etc/resolv.conf


nameserver 80.58.61.250

nameserver 80.58.61.254


 1. apt-get update

 2. dpkg-reconfigure debconf


Dada sol·licitada

Dada a introduir

Interfície a utilitzar:

Dialog

Ignora les preguntes amb una prioritat menor que:

mitjana


 1. apt-get install slapd ldap-utils migrationtools


Dada sol·licitada

Dada a introduir

Omit OpenLDAP server configuration?

No

DNS domain name:

domini.local

Organization name:

domini.local

Administrator password:

PASSWORD

Confirm password:

PASSWORD

Allow LDAPv2 protocol?

No

Voleu que man i mandb s'instal·lin “setuid man”?

No


 1. dpkg-reconfigure debconf


Dada sol·licitada

Dada a introduir

Interfície a utilitzar:

Dialog

Ignora les preguntes amb una prioritat menor que:

alta


 1. ldapsearch -x -b dc=domini,dc=local

 2. cd /usr/share/migrationtools

 3. nano migrate_common.ph canviem les línies


$DEFAULT_MAIL_DOMAIN = "domini.local";

$DEFAULT_BASE = "dc=domini,dc=local";


Nota: Aquest podria ser un bon moment per crear grups d'usuaris amb l'ordre: addgroup nom_del_grup


 1. ./migrate_group.pl /etc/group ~/group.ldif

 2. ./migrate_passwd.pl /etc/passwd ~/passwd.ldif

 3. cd

 4. nano people_group.ldif afegim les línies


dn: ou=People, dc=domini, dc=local

ou: People

objectclass: organizationalUnit


dn: ou=Group, dc=domini, dc=local

ou: Group

objectclass: organizationalUnit


 1. ldapadd -x -W -D "cn=admin,dc=domini,dc=local" -f people_group.ldif

 2. ldapadd -x -W -D "cn=admin,dc=domini,dc=local" -f group.ldif

 3. ldapadd -x -W -D "cn=admin,dc=domini,dc=local" -f passwd.ldif

 4. apt-get install nfs-common nfs-kernel-server

 5. mkdir /ldaphome

 6. nano /etc/exports afegim la línia


/ldaphome *(rw,sync,no_subtree_check)


 1. /etc/init.d/nfs-kernel-server reload

 2. /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

 3. /etc/init.d/slapd restart

 4. apt-get install php5-ldap phpldapadmin


Nota: Per visualitzar els usuaris del domini amb phpldapadmin caldrà modificar l'arxiu /etc/phpldapadmin/config.php canviant totes les aparicions de les paraules “exemple” per “domini” i “com” per “local”Creació dels usuaris del domini

Instal·lem webmin


 1. wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.530_all.deb

 2. apt-get install libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions

 3. dpkg -i webmin_1.530_all.deb

Fem l'alta massiva d'usuaris


En primer lloc preparem el fitxer batch, per a això utilitzarem un programa de full de càlcul. Podem importar la informació d'una base de dades. Es tractarà d'aconseguir fer una taula amb les dades següents:


Columna

Camp

Contingut

1

create

Introduïm la paraula create

2

usuari

Nom d'inici de sessió de l'usuari

3

ctsenya

Contrasenya calculada amb la fórmula escollida: =DRETA(QUOCIENT((usuari+3000)^3;47);4)

4

uid

Podem assignar un número del rang que determinem. Per exemple, a partir del 4000. Si es deixa en blanc el sistema n'assignarà automàticament un

5

gid

Núm. d'identificació del grup

6

nom real

Nom real de l'usuari. Si tenim nom i cognoms en diferents camps podem utilitzar la fórmula: =CONCATENA(cel·la que conté el nom;” “;”cel·la amb cognom 1”;” “;cel·la amb cognom 2)

7

dir arrel

Carpeta per al perfil de l'usuari (per exemple: =CONCATENA("/ldaphome/";cel·la_nom_inici_sessió_usuari)

8

shell

Si l'usuari ha de poder accedir al sistema a través d'una shell podem especificar: /bin/bash o /bin/sh o bé /bin/false

9

min

Ho deixem en blanc

10

max

Ho deixem en blanc

11

avis

Ho deixem en blanc

12

inactiu

Ho deixem en blanc

13

expira

Ho deixem en blanc


Desem l'arxiu en format text csv, fent aquests passos:

Fitxer --> Anomena i desa...

Tipus de fitxer --> Text CSV (.csv)

Triem el nom i la ubicació, i premem el botó Desa.


Després d'un advertiment ens apareix una nova finestra en què especifiquem:

Joc de caràcters: Europeu occidental (ISO-8859-15/EURO)

Delimitador de camp: posem dos punts “:”

Delimitador de text: el deixem en blanc


Se'ns avisa a continuació que només es desa el contingut del full de càlcul actiu.

Obrim l'arxiu que acabem de crear amb un editor de textos i eliminem la primera fila de dades que conté els noms de les columnes del full de càlcul.

Accedim al webmin a través del navegador d'Internet escrivint a la barra de navegació:


https://192.168.1.XXX:10000


En el menú de Webmin busquem Sistema --> Usuaris i grups. Dins del mòdul d'Usuaris i grups cliquem a sobre d'Executa fitxer batch. Seleccionem l'arxiu csv que hem desat prèviament i premem el botó Executa batch.

Afegim els nous usuaris del sistema com a usuaris d'ldap


 1. cp /etc/passwd nous_usuaris

 2. nano nous_usuaris

Esborrem els usuaris que ja existien prèviament


 1. cd /usr/share/migrationtools/

 2. ./migrate_passwd.pl ~/nous_usuaris ~/nous_usuaris.ldif

 3. ldapadd -x -W -D "cn=admin,dc=domini,dc=local" -f ~/nous_usuaris.ldif

 4. /etc/init.d/slapd restart


Configuració del client


 1. Instal·lem Ubuntu 10.10

 2. Editem la configuració del NetworkManager. Afegim com a primer DNS la IP del servidor.

 3. sudo -i

 4. apt-get install libnss-ldap libpam-ldap nscd


Dada sol·licitada

Dada a introduir

URI del servidor LDAP

ldap://192.168.1.XXX

Nom distingit de la base de la cerca

dc=domini,dc=local

Versió d'LDAP a utilitzar

3

Make local root Database admin

La base de dades d'LDAP requereix d'autenticació d'accés?

No

Compte LDAP per al superusuari

cn=admin,dc=domini,dc=local

Contrasenya del compte LDAP del superusuari

PASSWORD


 1. gedit /etc/libnss-ldap.conf afegim les línies


host 192.168.1.XXX (IP del servidor)

base dc=domini,dc=local

rootbinddn cn=admin,dc=domini,dc=local


 1. cp /etc/libnss-ldap.conf /etc/pam_ldap.conf

 2. gedit /etc/pam.d/common-account afegim la línia


session required pam_mkhomedir.so umask=0077 skel=/etc/skel/ silent


 1. gedit /etc/nsswitch.conf


Afegim després de cada aparició de la paraula compat la paraula ldap


 1. apt-get install nfs-common

 2. mkdir /ldaphome

 3. gedit /etc/fstab afegim la línia


192.168.1.XXX:/ldaphome /ldaphome nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr


 1. reboot