ordres del terminal

descarrega la llista d'ordres en pdf

sistema d'arxius
ajuda del sistema
permisos dels arxius
còpia i esborrat d'arxius
aturada o reinici
operacions amb arxius
compressió d'arxius i còpies de seguretat
operacions de disc
usuaris i grups
gestió de processos

sistema d'arxius


ordre significat i paràmetres útils

ls [pattern]

Llista els continguts d'un directori determinat.

"-a" mostra tots els continguts, fins i tot els que comencen per" ."

"-l" mostra la informació completa relativa als continguts

"-h" acompanyada de" -l" mostra la grandària dels arxius en unitats de bytes, KB, MB, GB

"-S" ordena el llistat per grandària

"-w" mostra el llistat per columnes

"-R" mostra el llistat de forma recursiva, passant per tots els subdirectorios

"--color" acoloreix el text del llistat segons el tipus d'arxiu

cd [ruta]

Canvia al directori especificat. Si no s'especifica cap va al home de l'usuari

pwd

Mostra la ruta completa fins al directori actual

find [paràmetres] [path]

Busca un determinat fitxer o directori

"-iname pattern" cerca recursiva del pattern a partir del directori actual

"-ilname pattern" com "-iname" però fent la recerca insensible a majúscules o minsculas

"-maxdepth numLevels" realitza la recerca fins al nivell de profunditat especificat

"-uid UID" força la coincidència de UID

"-gid GID" força la coincidència de GID

ln ruta [nomNouLink]

Crea un link a un fitxer o directori. Si no es tracta d'un link simbòlic, es fa una còpia exacta i es modifica enfront de qualsevol actualització (hard link)

"-s" crea un enllaç simbòlic

ajuda del sistema


ordre significat i paràmetres útils

man [numManual] ordre

Mostra el contingut del manual de l'ordre mitjançant un paginador.

info ordre

Altra font d'ajuda que de vegades completa els continguts del man, i en unes altres és l'única documentació que es té.

apropos paraulaClau

Busca totes les ordres que contenen la paraula clau en la descripció del seu manual.

permisos dels arxius


ordre significat i paràmetres útils

chmod manera fitxer

Estableix els permisos de fitxers i/o directoris.

"-R" el canvi es realitza de forma recursiva, és a dir, es realitza sobre tots els fitxers i subdirectoris del directori especificat

chown propietari[.grup] fitxer

Estableix el propietari i el grup (si aquest s'especifica) de fitxers i/o directoris.

"-R" l'ordre actúa de forma recursiva

chgrp grup fitxer

Estableix el grup al que pertanyen fitxers i/o directoris.

"-R" l'ordre actúa de forma recursiva

umask manera

Inicialitza els permisos de tots els fitxers creats a partir del moment que s'executa l'ordre.

còpia i esborrat d'arxius


ordre significat i paràmetres útils

rm fitxer

Ordre per a esborrar fitxers i/o directoris.

"-f" suprimeix els missatges de confirmació

"-R" l'ordre actúa de forma recursiva

"-i" pregunta abans de procedir a l'esborrat

rmdir directori

Esborra directoris buits.

cp fitxerOrigen fitxerDestinació

Còpia arxius de l'origen a la destinació especificats.

"-f" no demana confirmació

"-i" demana confirmació abans de copiar cada fitxer

"-l" realitza enllaços en comptes de copiar

"-R" actúa recursivamente copiant els continguts dels subdirectoris

"-s" realitza enllaços simbòlics en comptes de copiar

mv fitxerOrigen fitxerDestinació

Mou arxius de l'origen a la destinació especificats.

"-f" no demana confirmació

"-i" demana confirmació abans de moure cada fitxer

aturada o reinici


ordre significat i paràmetres útils

logout

Surt de la shell i retorna al login.

halt

Inicia el procés d'aturada del sistema (mai hem d'apagar l'ordinador fins a que no es vegi el text "Power Down").

reboot

Reinicia el sistema, és a dir, procedeix a l'aturada d'aquest i després reseteja l'ordinador.

operacions amb arxius


ordre significat i paràmetres útils

cat [arxiu]

Mostra el contingut de l'arxiu o, si aquest no s'ha especificat, mostra per pantalla tot el que s'entra per teclat.

"-n" enumera les línies mostrades

less arxiu

Paginador per a mostrar contingut d'arxius. Les opcions que s'especifiquen a continuació NO són PARÀMETRES del ordre, sinó tecles d'accés directe a utilitzar en el seu ús.

"/pattern" dintre de "less" podem realitzar una recerca del pattern especificat precedit de "/"; Per a continuar la recerca cap a davant o cap a endarrere, usarem les tecles "n" i "N" respectivament

"FI" va al final de l'arxiu

"INICI" va al principi de l'arxiu

"AVPAG" avança pàgina

"REPAG" retrocedeix pàgina

"RETURN" avança una línia

"SPACE" avança una pàgina

more arxiu

Mostra el contingut de l'arxiu d'una forma similar a "less" però més simple (no permet, per exemple, l'opció de retrocedir).

grep [pattern] arxiu

Busca les línies que compleixen amb el pattern i les mostra per pantalla.

"-b" mostra el número de byte de cada línia trobada

"-c" no mostra les línies per pantalla, sinó que les compte i retorna la quantitat

"-i pattern" útil quan el pattern comença pel caràcter "-"

"-i" ignora la diferència entre majúscules i minúscules

"-n" mostra el número de línia

"-v" inverteix el resultat de la recerca

"-w" selecciona només aquelles línies on el pattern és tota una paraula

cut arxiu

Mostra els camps de l'arxiu.

"-d caràcter" indica quin caràcter és el delimitador de camp

"-f numCamp" indica quin camp ha de mostrat

"-b llistaBytes" del camp seleccionat, només es vol veure els bytes indicats, separats per comes

wc fitxer

Mostra la quantitat de bytes, línies i paraules del fitxer.

"-c" només mostra els bytes

"-l" només mostra la quantitat de línies

"-w" només mostra la quantitat de paraules

diff arxiu1 arxiu2

Mostra les diferències entre arxiu1 i arxiu2

"-B" ignora línies en blanc

"-i" ignora la diferència entre majúscules i minúscules

"-w" ignora els espais en blanc

compressió d'arxius i còpies de seguretat


ordre significat i paràmetres útils

tar opcions arxiu [arxiuOrigen]

Uneix distints arxius i directoris en un de sol (conegut com tarball, els quals es caracteritzen per acabar amb ".tar").

"-cf" crea un arxiu a partir dels arxius i directoris origen

"-cvf" com en el cas anterior, però mostrant per pantalla el procés

"-cvzf" com en el cas anterior, però comprimint els arxius amb gzip

"-x" per extreure el contingut d'un tarball

"-xvzf" per extreure i descomprimir mostrant per pantalla els resultats del procés (els arxius comprimits es caracteritzen per acabar en ".tar.gz" o ".tgz"

cpio

Per fer còpies de seguretat.

gzip arxiu

comprimeix l'arxiu i li dóna l'extensió ".gz".

"-d" descomprimeix.

gunzip arxiu

Descomprimeix l'arxiu

zip arxiuFinal arxiuOrigen

Comprimeix tots els arxius origen en arxiu final (el qual es caracteritza per acabar amb ".zip".

"-i" encripta l'arxiu mitjançant una paraula clau que es demana a l'executar el ordre

unzip arxiu

Descomprimeix l'arxiu

operacions de disc


ordre significat i paràmetres útils

df

Mostra l'estat de les particions muntades pel que es refereix a espai total, ocupat i lliure.

"-h" mostra la informació en unitats de bytes, KB, MB, GB

"-m" mostra la informació en unitats de MB

du [arxiu]

Mostra els blocs que ocupa arxiu.

"--block-size=GRANDÀRIA" ens permet establir la grandària de bloc que desitgem

"-h" mostra la informació en unitats de bytes, KB, MB, GB

mkfs

Ordre per crear un nou sistema de fitxers. A causa de la naturalesa del ordre, es recomana la lectura i la comprensió del manual de l'ordre.

dumpe2fs dispositiu

Mostra informació del sistema d'arxius indicat.

fsck dispositiu

Fa una revisió del sistema d'arxius i repara les seves possibles fallades. És important tenir en compte que el dispositiu no ha d'estar muntat en el sistema durant l'ús del ordre.

sync

Sincronitza els arxius de cache i disc dur.

badblocks dispositiu

Busca errors en la partició especificada.

"-s" es mostra informació del procés

usuaris i grups


ordre significat i paràmetres útils

whoami

Mostra quin usuari som.

groups

Mostra el grup al que pertanyem.

who

Mostra els usuaris que estan en el sistema en el moment de l'execució del ordre.

"-T" indica, per a cada usuari, si permet la recepció de missatges

w [nomUsuari]

Mostra informació estesa sobre els usuaris del sistema en el moment de l'execució. Si no s'especifica un usuari en concret ens la mostra per a tots.

write nomUsuari [consola]

Per enviar un missatge a l'usuari especificat. Per determinar la consola podem utilitzar els ordres "who" o "w".

talk nomUsuari [consola]

Obre una sessió de xat amb l'usuari especificat si aquest l'accepta.

mesg [i|n]

Sense passar paràmetres, mostra si està o no activa la recepció de missatges. El paràmetre "i" l'activa i el paràmetre "n" la desactiva.

adduser [nomUsuari]

Crea un nou usuari del sistema.

userdel nomUsuari

Elimina l'usuari especificat del sistema.

addgroup [nomGrup]

Crea un nou grup.

groupdel nomGrup

Elimina un grup del sistema.

gestió de processos


ordre significat i paràmetres útils

ps

Mostra els processos del sistema.

"-A" mostra tots els processos que estan executant-se en el sistema (igual que "-i")

"-H" mostra els processos ordenats per jerarquia

"-l" mostra informació estesa sobre els processos

top

Mostra els processos en execució de forma interactiva.

kill PID

Envia un senyal de finalització al procés.

"-9" envia el senyal de matar el procés

killall nomProcés

Envia el senyal de fi de procés a tots els processos indicats.

"-9" envia el senyal de matar els processos

nice [ordre]

Mostra el nivell de prioritat d'execució que s'utilitza per defecte, i si se li passa com paràmetre una ordre juntament amb la prioritat desitjada, ajusta la prioritat de l'ordre a l'especificada

"-n nouNivel" executarà l'ordre amb la prioritat especificada

renice prioritad PID

Canvia la prioritat del PID especificat.

at temps

Executa l'ordre a l'hora especificada.

"-f ordre" especifica l'ordre a executar

atq

Mostra la cua d'espera d'"at".

atrm numOrdre

Per eliminar un ordre de la cua d'espera. El número d'ordre és el que retorna "atq".

batch

Executa les ordres o processos quan la càrrega del sistema és baixa.

"-f ordre" per a especificar l'ordre


© 2005 Traducció al català: ramon lopez sota llicència GFDL
© 2003 Autors: Roger Bach i Vinyas, Francesc Aulí Llinàs sota llicència GFDL


copyleft © 2014 ramon lopez
última actualització 16/09/14 17:23